Darmowa wysyłka tylko teraz - Skorzystaj!

REGULAMIN SERWISU

Serwis internetowy www.lamamma.pl („Serwis” / „Sklep internetowy„) prowadzony jest przez La Mamma sp. z o.o., NIP: 5223189669, REGON: 38700991700000,, ul. Dywizjonu 303, nr 139/42, 01-470 Warszawa.

I. DEFINICJE

§ 1

 1. Ilekroć w regulaminie mowa jest o:
  1. Prowadzącym Serwis – należy przez to rozumieć La Mamma sp. z o.o., NIP: 5223189669, REGON: 38700991700000, ul. Dywizjonu 303, nr 139/42, 01-470 Warszawa.
  2. Kupującym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną w tym, w szczególności konsumenta – w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;
  3. Użytkowniku Serwisu – należy przez to rozumieć każdego, kto korzysta z Serwisu
   w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności: przegląda Serwis, komunikuje się za pomocą Serwisu z Prowadzącym Serwis, dokonuje zakupu, oraz podejmuje wszelkie związane z zakupem czynności;
  4. Sklepie internetowym – należy przez to rozumieć serwis internetowy www.lamamma.pl Pojęcia „Sklep internetowy” oraz „Serwis” używane są w regulaminie zamiennie;
  5. Produkty – wszelkie prezentowane w serwisie przedmioty, w tym w szczególności: książki, ubrania i akcesoria dla mam i dzieci, akcesoria biurowe.
  6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową ( art. 221 k.c.).
 2. Regulamin określa zasady dokonywania przez Prowadzącego Serwis, za pośrednictwem Serwisu, sprzedaży Produktów Kupującym. Niniejszy regulamin udostępniony jest dla Kupujących na stronie www.lamamma.pl/regulamin, będąc dostępny dla każdego użytkownika sieci Internet, w tym dla każdego Użytkownika Serwisu;
 3. Kupujący przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem Serwisu, powinien zapoznać się
  z niniejszym Regulaminem. Jednocześnie z zamówieniem Kupujący potwierdza, iż niniejszy regulamin zna oraz akceptuje zawarte w nim postanowienia. Oświadczenie to składane jest poprzez oznaczenie aktywnego pola, wyszczególnionego i widocznego w toku składania zamówienia.

II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 2

 1. Serwis prowadzony jest w celu sprzedaży prezentowanych w nim Produktów. Informacje
  o prezentowanych w Serwisie Produktach, w szczególności o cenie, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu są zastrzeżone. Powyższe odnosi się między innymi do zamieszczonych w Serwisie elementów tekstowych, graficznych, układów elementów, formularzy. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu nie powoduje nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu lub treści prezentowanych w Serwisie. Korzystanie
  z Serwisu dozwolone jest jedynie w zakresie „dozwolonego użytku” określonego w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83,
  z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r., Nr 47, poz. 211, z późn. zm.).
 3. Prowadzący Serwis oświadcza, iż dysponuje wszelkimi niezbędnymi uprawnieniami w zakresie sprzedaży Produktów, objętych prawami autorskimi osób trzecich, w tym odpowiednimi licencjami.
 4. Dane zawarte w treści Serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje wszelkiego rodzaju, w tym w szczególności dotyczące prezentowanych Produktów pochodzą ze źródeł, które prowadzący Serwis uznał za rzetelne i wiarygodne. Powyższe nie wyklucza możliwości wystąpienia błędów lub braków, będących wynikiem działań leżących poza zakresem kontroli Prowadzącego Serwis. Tym samym Prowadzący Serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, kompletność, jak i precyzyjność prezentowanych informacji jak również w zakresie zdatności informacji dla celów wiadomych Użytkownikom.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

§ 3

 1. Zamówienia za pośrednictwem Serwisu można składać przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Na zamówienie składają się:
  1. Wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia. Kupujący wypełnia formularz zamówienia w sposób kompletny i zgodny z faktami.
  2. Złożywszy zamówienie Kupujący otrzyma wygenerowaną automatycznie odpowiedź – potwierdzająca przyjęcie zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia może zostać dokonane także poprzez potwierdzenie telefoniczne przez Prowadzącego Serwis. Brak potwierdzenia jest równoznaczny z brakiem możliwości przyjęcia zamówienia do realizacji.
 3. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Prowadzący Serwis zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oznacza, iż zamówienie to nie mogło zostać przyjęte do realizacji.
 4. Prowadzący Serwis może zweryfikować złożone zamówienie w zakresie jego rzetelności, a także anulować je w razie zastrzeżeń co do jego prawidłowości oraz rzetelności. Powyższe nie dotyczy Kupujących, będących Konsumentami.
 5. Jeżeli zamówienie złożone przez Kupującego – konsumenta zawierać będzie braki
  w zakresie rzetelności lub wiarygodności – Prowadzący Serwis skontaktuje się
  z Kupującym, wykorzystując informacje kontaktowe (adres e-mail, numer telefoniczny) podane przez Kupującego w formularzu zamówienia w celu uzupełnienia braków zamówienia i usunięcia wątpliwości wynikłych na tym tle. W razie nieusunięcia rzeczonych braków i wątpliwości odnośnie danych zamieszczonych przez Konsumenta w formularzu zamówienia – Prowadzący Serwis może anulować zamówienie.
 6. Kupujący, składając zamówienie powinien umieścić w formularzu wszelkie niezbędne dane, pozwalające na jego poprawną identyfikację, do których należą w szczególności numer telefoniczny lub adres e-mail. Warunkiem skuteczności złożenia zamówienia, jest wskazanie przez Kupującego wszystkich danych, które pozwalają na jego prawidłową identyfikację.
 7. W efekcie złożenia zamówienia przez Kupującego oraz potwierdzenia złożonego zamówienia przez Prowadzącego Serwis dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym, a Prowadzącym Serwis. Warunki umowy określa niniejszy Regulamin.
 8. Każde zamówienie złożone w sposób właściwy – otrzymuje numer identyfikacyjny. Numer identyfikacyjny umożliwia określenie osoby Kupującego oraz przedmiotu zamówienia.

IV. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

§ 4

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest, w szczególności, dostępność danego Produktu w chwili realizacji zamówienia.
 2. Jeżeli Kupujący jest konsumentem, § 5 ust. 1 nie stosuje się. W takiej sytuacji, gdy Prowadzący Serwis nie może zrealizować zamówienia z powodu braku Produktu w chwili realizacji zamówienia, – zobowiązany jest – nie później niż w ciągu 7 dni – zawiadomić o tym Konsumenta. Konsument uprawniony jest do dokonania wyboru, czy podtrzymuje Zamówienie i akceptuje dłuższy termin oczekiwania na Produkt, czy wnosi o dokonanie zwrotu kwoty uiszczonej przez niego zapłaty (wówczas umowę uważa się za niezawartą). Podtrzymanie Zamówienia nie jest możliwe w przypadku trwałego wycofania Produktu ze sprzedaży. Postanowienia ust. 5 stosuje się.
 3. Przyjęcie zamówienia do realizacji nastąpi z początkiem pierwszego dnia roboczego, następującego po dniu, w którym zamówienie zostało potwierdzone lub, w którym Prowadzący Serwis otrzymał zapłatę za zakupiony Produkt.
 4. Zamówienie zrealizowane zostanie w terminie od 2 do 7 dni.
 5. W razie wystąpienia przyczyn niezależnych od Prowadzącego Serwis, termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. W takim przypadku Prowadzący Serwis obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Kupującego oraz wskazać nowy, przybliżony termin realizacji zamówienia. Jeżeli nowy termin nie zostanie zaakceptowany przez Kupującego – może on odstąpić od umowy.

§ 5

 1. Realizacja zamówienia dokonywana jest stosownie do sposobu wskazanego w elektronicznym formularzu zamówienia przez Kupującego.
 2. W ramach Sklepu internetowego dostępne są następujące sposoby realizacji zamówienia:
  1. za pośrednictwem Kurier 48 Poczty Polskiej, termin dostawy 2-3 dni robocze od momentu wysłania zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
  2. Paczkomat Inpost termin dostawy 2 dni robocze od momentu wysłania zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
  3. Kurier DPD termin dostawy 2 dni robocze od momentu wysłania zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej Wysyłka zagraniczna – wybrane państwa na terenie Europy
  4. Sposób płatności:
  5. Szybkie płatności Przelewy 24
  6. Płatność kartą
  7. Pay Pal
 3. Koszt przesyłki obciąża Kupującego i jest zależny od wagi paczki. Kwota przesyłki jest podawana podczas składania zamówienia.
 4. Wskazane w § 5 ust 2 terminy dostawy mają charakter orientacyjny, a Prowadzący Serwis nie ponosi odpowiedzialności względem Kupujących za ewentualne opóźnienia w realizacji zamówienia, wywołane okolicznościami niezależnymi od Prowadzącego Serwis. Odnosi się to w szczególności do opóźnień wywołanych przez dostawców, określonych w § 5 ust. 2 niniejszego Regulaminu. Jeżeli Kupujący jest konsumentem, § 5 ust 4. zd. 1 i 2 nie stosuje się.
 5. W razie przesłania zamówionych Produktów na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika (opisanego w ust. 2 niniejszego paragrafu), Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Kupujący stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie zamówionych Produktów, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika (opisanego w ust. 2 niniejszego paragrafu).

§ 6

 1. W razie złożenia zamówienia przez Kupującego mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę poza granicami Polski, Prowadzący Serwis zawiadamia Kupującego o wysokości opłat, wymaganych do realizacji zamówienia, w tym w szczególności o wysokości kosztu przesyłki. W powyższej sytuacji Prowadzący Serwis przyjmuje zamówienie do realizacji za zapłatą ceny przez Kupującego, a Prowadzący Serwis, w razie wystąpienia ryzyka opóźnień, informuje Kupującego o ewentualnym wydłużeniu terminu dostawy.
 2. Kupujący dokonując kliknięcia w przycisk „Potwierdzam Zamówienie”, ma świadomość iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Prowadzącemu Serwis zapłaty.
 3. W przypadku nie opłacenia Zamówienia w ciągu 7 dni zamówienie zostanie anulowane.

§ 7

 1. W ramach zakupów w Sklepie internetowym dostępne są – według wyboru Kupującego – następujące formy płatności:
  1. przelewem na konto Prowadzącego Serwis – należność tytułem zapłaty ceny wpłacana jest w formie przedpłaty na rachunek bankowy Prowadzącego Serwis: 69 1140 2004 0000 3402 8046 6568
  2. Przelewy24– pobranie należności następuje w momencie akceptacji transakcji przez operatora płatności; operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
  3. PayPal – kanał płatności elektronicznych.
  4. Płatność kartą

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROWADZĄCEGO SERWIS, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROT, NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

§ 8

 1. Odpowiedzialność Prowadzącego Serwis względem Kupującego będącego Konsumentem regulowana jest przez przepisy ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r poz. 827) oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży zakupionego towaru bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przesyłki z towarem. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie wysyłane jest przez Konsumenta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Prowadzącego Serwis: (zamowienia@lamamma.pl) W razie odstąpienia od umowy Kupujący, będący konsumentem powinien dokonać zwrotu Produktu na swój koszt w terminie 14 dni licząc od dnia w którym odstąpił on od umowy. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Prowadzącego Serwis podany w niniejszym Regulaminie. Nie będą przyjmowane przesyłki odsyłane za pobraniem. Konsument odpowiada za każde zmniejszenie wartości oferowanego przez Prowadzącego Serwis, odpowiedzialność Konsumenta ma charakter odszkodowawczy. Zakres tej odpowiedzialności jest ustalany w oparciu o porównanie wartości towaru nowego z wartością towaru zwracanego, obliczoną według stopnia zużycia.
 3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach § 8 ust. 2 nie ma zastosowania do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym działalność zawodową, które
  w ramach tej działalności i na jej potrzeby dokonują zakupu bezpośrednio związanego z tą działalnością w Sklepie internetowym.
 4. Termin do złożenia (wysłania) oświadczenia o odstąpieniu od umowy określony w art. 10 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny biegnie od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a w przypadku świadczenia usługi – od dnia zawarcia umowy.
 5. Konsumentowi, dokonującemu zakupu Produktu lub usługi za pośrednictwem Sklepu internetowego, prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadkach określonych w Ustawie o prawach konsumenta, tj. w przypadku gdy:
  1. przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  5. W przypadku cyfrowych produktów – ebook /kurs online / nagranie video.

W przypadku odstąpienia od umowy, zwrotu Produktów należy dokonywać na adres:

IMKER Logistyka
ul. Szczebrzeska 55a
22-400 Zamość
tel. 882 701 229

 1. W razie odstąpienia od umowy, Kupujący, zwracając Produkt, proszony jest o dołączenie faktury otrzymanej od Prowadzącego Serwis.
 2. Po odstąpieniu od umowy przez Kupującego Prowadzący Serwis zwraca Kupującemu jego wpłatę w terminie do 14 dni od otrzymania zwrotu. Zwrot ceny następuje poprzez wpłatę na wskazany przez Kupującego nr rachunku bankowego lub przekazem pocztowym na wskazany adres, w zależności od opcji wybranej przez kupującego podczas zamawiania produktu. Koszt odesłania produktu ponosi Kupujący.

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§ 9

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu transakcji lub zakupionego Produktu należy kierować na adres mailowy reklamacje@lamamma.pl
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Kupującego, adres, login, ID zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, numer konta bankowego i dane kontaktowe.
 3. Prowadzący Serwis w okresie dwóch lat od otrzymania towaru przez Kupującego ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego towaru z umową. W takim przypadku towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia albo został wydany kupującemu w stanie niezupełnym oraz inne wady określone w art. 5561 kodeksu cywilnego. Wada prawna zachodzi wówczas, gdy towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej.
 4. W przypadku wystąpienia wady towaru, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub zażądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że Prowadzący Serwis niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może się zakończyć przed upływem terminu określonego w art. 568 par 1. Kodeksu cywilnego. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 5. Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika Serwisu będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia.
 6. Użytkownik Serwisu zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 10

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących oraz Użytkowników Serwisu jest La Mamma sp.z.o.o.  NIP: 5223189669 z siedzibą przy ul. Dywizjonu 303 139/42 01-470 Warszawa. („Administrator”).
 2. Dane osobowe Użytkownika Serwisu oraz Kupującego mogą być przetwarzane na podstawie:
  1. niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), odrębnie dla celu:
   1. realizacji zakupów – składania zamówień,
   2. rejestracji konta Kupującego (jedynie w przypadku wybrania w koszyku zakupowym opcji „Zarejestruj się”);
  2. obowiązku prawnego w związku z wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu realizacji zgłoszonych reklamacji;
  3. odrębnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – dla celów marketingowych Administratora lub realizacji marketingu podmiotów trzecich;
  4. prawnie uzasadnionego interesu Administratora – dla celów dochodzenia roszczeń Administratora, przeprowadzenia badań satysfakcji.
 1. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: podmiotom świadczącym usługi kurierskie oraz podmiotom świadczącym usługi związane z prowadzeniem badań jakościowych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
 2. Dane zebrane w celu rejestracji konta Kupującego lub realizacji zakupów – składania zamówień, będą przetwarzane przez okres realizacji zakupów i funkcjonowania konta (jedynie w przypadku wybrania w koszyku zakupowym opcji „Zarejestruj się). Dane osobowe będą przetwarzane również przez okres umożliwiający rozpatrywanie reklamacji, w tym przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych. Dane przetwarzane w celu przeprowadzania badania opinii Kupujących będą przetwarzane w czasie trwania prowadzonego badania, w tym analizy jego wyników.
 3. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora jeżeli zostanie do niego zgłoszony sprzeciw wobec tego typu przetwarzania danych. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, dane będą przechowywane do momentu jej wycofania.
 4. Kupujący oraz Użytkownik Serwisu mają prawo do: dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, w tym do profilowania danych.
 5. W przypadku, w którym podstawą przetwarzania jest zgoda, w związku z jej dobrowolnością, można ją w każdym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem.
 6. Kupujący oraz Użytkownik Serwisu mają ponadto prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie danych przetwarzanych na podstawie obowiązku prawnego oraz wykonania umowy i podjęcia działań przed jej zawarciem, niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie danych niezbędnych do kontaktu, w tym wysyłki informacji marketingowych, uniemożliwi kontakt oraz dostarczenie materiałów marketingowych za pośrednictwem e-mail lub telefonu.
 8. W celu realizacji swoich uprawnień należy skontaktować się z Administratorem danych, wykorzystując w tym celu adres mailowy ado@lamamma.pl lub adres: La Mamma sp. z o.o., ul. Dywizjonu 303, nr 139/42, 01-470 Warszawa
 9. Jeżeli Użytkownik Serwisu, Kupujący lub osoba trzecia uzna, że Administrator naruszył swoim działaniem przepisy ochrony danych osobowych, przysługuje mu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na takie działanie Administratora.
 10. Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze Strony Sklepu Użytkownik Serwisu lub Kupujący akceptuje, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają Usługodawcy świadczenie usług. Więcej informacji na temat stosowania plików cookies można znaleźć w Polityce Prywatności.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

 1. Przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) stosuje się odpowiednio w przypadku zakupów, dokonywanych przez Kupujących, będących konsumentami.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2020 i od tego momentu stosowany jest do wszystkich zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 3. Zmiana treści niniejszego regulaminu lub wydanie nowego regulaminu przez Prowadzącego Serwis może nastąpić w przypadku:
  1. zmian w treści powszechnie obowiązującego prawa, jak również wydania orzeczeń lub decyzji przez uprawnione organy państwowe, kształtujących lub zmieniających prawa lub obowiązki stron określone w umowie lub osób trzecich, wpływających na sposób świadczenia usług, a także zmian w zakresie prawa podatkowego, w szczególności oddziaływujących na wysokość zobowiązań podatkowych, wprowadzających nowe podatki lub opłaty, lub też zmieniające sposób ich spełniania;
  2. zmian w zakresie właściwości i warunków technicznych prowadzenia sklepu internetowego, w tym w szczególności, związanych z postępem technicznym lub technologicznym;
  3. zmian w zasadach funkcjonowania sieci Internet lub też zasadach komunikacji w ramach tej sieci, spowodowanych postępem technicznym lub technologicznym, zmianami powszechnie obowiązującego prawa lub też orzeczeniami albo decyzjami uprawnionych do ich wydania organów państwowych;
  4. zmian w organizacji lub przekształceń prawno-organizacyjnych Prowadzącego Serwis z wyłączeniem zmian skutkujących następstwem prawnym;
  5. siły wyższej.
 4. Prowadzący Serwis informuje o zmianie lub wydaniu nowego regulaminu za pośrednictwem strony internetowej Serwisu. Zmiany w regulaminie wywołują skutek – w braku odmiennego zastrzeżenia – od dnia zamieszczenia informacji o zmianie. Nowe postanowienia regulaminu stosowane są do zamówień złożonych po dniu ich wejścia w życie.
 5. Prowadzący Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu internetowego, powstałych na skutek okoliczności, którym Prowadzący Serwis nie mógł zapobiec lub przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, w tym: problemów związanych z działaniem sieci teleinformatycznej lub łączy internetowych, jak również wywołanych zdarzeniami losowymi lub siłą wyższą;
  2. szkody wywołane korzystaniem z Serwisu w sposób nieprawidłowy, w tym korzystaniem ze Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem;
  3. awarie sprzętu, systemu lub oprogramowania będących skutkiem czynników niezależnych od Prowadzącego Serwis.
 6. Postanowienia §10 ust. 5 nie mają zastosowania do Kupującego, będącego konsumentem.
 7. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie Sklepu internetowego, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.